TAPDK

2017 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemlerine İlişkin Duyuru

2017 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemine İlişkin Duyuru

 

Kurumumuzca 2016 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2016 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için 02 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında 2017 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak gerçekleştirmeyen satıcıların belgeleri "Kurum hesabına işlem bedelini yatırmış olsalar dahi" geçerliliğini yitirecektir.

Bilindiği üzere, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14'üncü maddesi;

"(1)Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Son rakamı tek olan yıllarda yapılan süre uzatım işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler hariç, satıcıların 12 nci maddede faaliyet konusuna göre istenilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerinin Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibrazı zorunludur. Bu yıllarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerini Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan gerekçelendiremeyenlerin süre uzatım işlemi yapılmaz. Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir.

 (3) Süresi içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve Kurumun internet sitesinde yayımlanır. Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları zorunludur. "

Hükümlerini haiz bulunmaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde;

Satış belgeleri için 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı taktirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satısına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin besinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Perakende satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve toptan satıcıların süre uzatım işlemleri esnasında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl suretlerini illerinde satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere TAPDK tarafından yetkilendirilmiş Gıda Tarım ve Hayvancılık il / ilçe müdürlüklerine (Yetkili Müdürlüklere) ibraz etmeleri ve ibraz ettikleri belgenin bir örneğini Müdürlüğe teslim etmeleri zorunludur.

Buna göre;

Perakende satıcılar, faaliyet konusu ilgili Yönetmeliğe uygun (ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan veya münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satıcılığı için) düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını,

Açık alkollü içki satıcıları, faaliyetlerine uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını, içkili lokal işletme izin belgelerini veya turizm belgelerini,

Toptan satıcılar; işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya satış belgesi üzerinde adresi belirtilen işyerinin ticaret siciline tescil ettirildiğine dair belgeyi,

Satış belgesinin asıl sureti ve işlem bedelini ödediklerine dair dekont ile birlikte Yetkili Müdürlüğe ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler için, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ibrazı zorunlu olmayıp, mevcut satış belgesi ve işlem bedeli ödemesine ilişkin dekontla birlikte Yetkili Müdürlüğe başvuru yapılması ve süre uzatım işleminin satış belgelerinin üzerinde gösterilmesinin sağlanması gerekmektedir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya izin belgesi ibraz edemeyecek olan satıcıların, ruhsat ibraz edememe gerekçelerini belirten resmi yazıyı, dilekçeleri ekinde Yetkili Müdürlüklere teslim etmelerini müteakip, başvuruları değerlendirilecektir.

2017 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.

I- Kurumumuz tarafından 2017 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan "TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı", ATM cihazları veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi vasıtası ile havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir.

TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında "Yeni Başvuru" ve "Süre Uzatım İşlemi" olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için ödemenin mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması zorunludur.

Süre uzatım işlemi bedeli kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi taktirde işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.

Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (Kurum sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Kurumdan iade talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri Yetkili Müdürlüklerden temin edilebilecektir.

II- Satıcıların işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl sureti, Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut satış belgeleri ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere Yetkili Müdürlüğe başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları zorunludur.

Yapılan süre uzatım işlemi ödemesine ilişkin banka dekontunun asıl sureti (veya asıl sureti ibraz edildikten sonra örneği) Müdürlüklere teslim edilecektir.

III- Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, satıcılar adına yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmayacak olup, mevcut belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Nargilelik tütün mamulü sunumu uygunluk belgeleri için yapılması zorunlu süre uzatım işlemleri de yukarıda belirtilen usul ve esaslara tabidir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

2017 Yılı İçin Belirlenen Satış Belgesi Yeni Başvuru ve Süre Uzatım İşlem Bedelleri

 

2017 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

 

1 Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri  
Tüm mahallerde 5.000 TL
2 Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri  
  İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 265 TL
  İlçe merkezlerinde 185 TL
  Diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 65 TL
3 Açık İçki Satış Belgeleri  
  İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 1. 085 TL
  İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 420 TL
4 Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi  
  İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.650 TL
  İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2.410 TL

Belge Sahiplerinin ve Yeni Başvuru Yapacakların Müracaatlarını Alacak Yetkili Müdürlükler

 

İLÇEMÜRACAAT EDECEĞİ İLÇE MÜDÜRLÜĞÜTELEFON NUMARASI
ALİAĞAALİAĞA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 616 10 60
BALÇOVABALÇOVA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 277 07 56
BAYINDIRBAYINDIR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 581 30 48
BAYRAKLIBAYRAKLI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 462 79 36
BERGAMABERGAMA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 631 28 71
BEYDAĞBEYDAĞ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 592 64 91
BORNOVABORNOVA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 486 42 42 (2309)
BUCABUCA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 210 75 75
ÇEŞMEÇEŞME GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 712 68 43
ÇİĞLİÇİĞLİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 376 07 77
DİKİLİDİKİLİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 671 40 17
FOÇAFOÇA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 812 11 49
GAZİEMİRGAZİEMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 210 10 02
GÜZELBAHÇEGÜZELBAHÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 234 30 40
KARABAĞLARKARABAĞLAR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 253 06 40
KARABURUNKARABURUN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 731 30 03
KARŞIYAKAKARŞIYAKA GIDATARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 364 90 90
KEMALPAŞAKEMALPAŞA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 878 10 22
KINIKKINIK GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 687 10 28
KİRAZKİRAZ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 572 30 29
KONAKKONAK GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 404 40 67
MENDERESMENDERES GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 782 14 69
MENEMENMENEMEN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 832 13 39
NARLIDERENARLIDERE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 238 97 37
ÖDEMİŞÖDEMİŞ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 545 15 03
SEFERİHİSARSEFERİHİSAR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 743 57 03
SELÇUKSELÇUK GIDA TARIM VE HYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 892 60 02
TİRETİRE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 512 15 12
TORBALITORBALI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 856 25 00
URLAURLA GIDATARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ0 232 754 10 26

Satış Belgesi Türleri

Satış Belgeleri Üç Ana Başlık Altında Toplanmıştır.

 

I) Perakende Satış Belgeleri

a) Tütün Mamulü Perakende Satış Belgesi

b) Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi

c) Etil Alkol Perakende Satış Belgesi

 

II) Açık Alkollü İçki Satış Belgesi

 

III) Toptan Satış Belgeleri

a) Tütün Mamulü Toptan Satış Belgesi

b) Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi

c) Etil Alkol Toptan Satış Belgesi

d) Metanol Toptan Satış Belgesi

e) Etil Alkol ve Metanol Toptan Satış Belgesi

 

IV) Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

 

Diğer taraftan, belgeler başvuru türüne göre beş başlık altında toplanmıştır.

a) Gerçek Kişi Başvurusu

b) Ticari Nitelikli Tüzel Kişi Başvurusu

c) Adi Ortaklık Başvurusu

d) Dernek Başvurusu

e) Kamu Kurumu Başvurusu 

Son Başvuru Sürelerine ilişkin Duyuru

SÜRE UZATIM İŞLEMİ

02 OCAK 2017 – 31 MART 2017

 

 

 

SÜRE UZATIM İŞLEMİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 

31 MART 2017

Süre Uzatım İşlemi Nasıl Yapılacak

Süre Uzatım İşlemi Nasıl Yapılacak

 • 02 OCAK 2017 TARİHİ İLE 31 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA SÜRE UZATIM İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

 

 • SÜRE UZATIM İŞLEMİ YAPACAK OLAN SATIŞ BELGESİ SAHİPLERİ İŞ YERLERİNİN BAĞLI OLDUĞU İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT EDECEKLERDİR. DİĞER İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE MÜRACAAT EDİLMESİ DURUMUNDA MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

 • DİLEKÇE EKİNDE BULUNACAK EVRAKLAR;

PERAKENDE SATICILAR İÇİN;

  1. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ASLI VE FOTOKOPİSİ
  2. BANKAYA YAPTIKLARI SÜRE UZATIM ÖDEMESİ DEKONTU ASLI VE FOTOKOPİSİ
  3. İŞLEMLERİ VEKALETEN YÜRÜTÜLÜYORSA NOTERDEN ALINAN VEKALETNAME ÖRNEĞİ

           AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ VEYA NARGİLE SUNUMU YAPANLAR İÇİN;

 1. İŞYERİ AÇMA VEÇALIŞMA RUHSATI, TURİZM BELGESİ, İÇKİLİ LOKAL İŞLETME İZİN BELGESİ ASLI VE FOTOKOPİSİ
 2. BANKAYA YAPTIKLARI SÜRE UZATIM ÖDEMESİ DEKONTU ASLI VE FOTOKOPİSİ
 3. İŞLEMLERİ VEKALETEN YÜRÜTÜLÜYORSA NOTERDEN ALINAN VEKALETNAME ÖRNEĞİ.  

            TOPTAN SATICILAR İÇİN;

 1. İŞYERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI VEYA TİCARET SİCİL GAZETESİNDE YAYINLANAN ŞUBE TESCİLİ ASLI VE FOTOKOPİSİ
 2. BANKAYA YAPTIKLARI SÜRE UZATIM ÖDEMESİ DEKONTU ASLI VE FOTOKOPİSİ
 3. İŞLEMLERİ VEKALETEN YÜRÜTÜLÜYORSA NOTERDEN ALINAN VEKALETNAME ÖRNEĞİ.

Yeni Müracaat Başvuru Evrakları

YENİ MÜRACAATLARDA KİŞİNİN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

 

GERÇEK KİŞİ BAŞVURULARI:

 

 1. TÜTÜN MAMÜLÜ PERAKENDE SATIŞ BELGESİ:

   
  1. İNTERNET ORTAMINDA TAPDK SİTESİNDEN YAPILAN ONLİNE BAŞVURUNUN ÇIKTISI
  2. BAŞVURAN KİŞİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI YAZAN KİMLİK FOTOKOPİSİ
  3. İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI FOTOKOPİSİ( ASLINI İBRAZ ETMEK KOŞULU İLE)
  4. BAŞVURU SAHİBİNE AİT ADLİ SİCİL KAYDI (SON 6 AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ OLMAK ŞARTI İLE)
  5. SATIŞ BELGESİ BEDELİNİN BANKAYA YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

    

    

      2- ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ / ETİL ALKOL PERAKENDE SATIŞ BELGESİ
 1. İNTERNET ORTAMINDA TAPDK SİTESİNDEN YAPILAN ONLİNE  BAŞVURU ÇIKTISI
 2. BAŞVURAN KİŞİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI YAZAN KİMLİK FOTOKOPİSİ
 3. İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞTIRMA RUHSATI FOTOKOPİSİ (ASLINI İBRAZ ETMEK KOŞULU İLE)
 4. BAŞVURU SAHİBİNE AİT ADLİ SİCİL KAYDI (SON 6 AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ OLMAK ŞARTI İLE)
 5. SATIŞ BELGESİ BEDELİNİN BANKAYA YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

   

   

  NOT: PERAKENDE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ İLE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ ALMAK İSTEYEN KİŞİLER İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ ÜZERİNDE MESAFE UYGUNLUĞUNU GÖSTEREN BİR İBARE OLMAMASI DURUMDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI ALDIKLARI BELEDİYEDEN MESAFE UYGUNLUK YAZISI GETİRMEK ZORUNDADIRLAR.

   

   

   

  3-AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SUNUM BELGESİ

   
 6. İNTERNET ORTAMINDA TAPDK SİTESİNDEN YAPILAN ONLİNE  BAŞVURU ÇIKTISI
 7. BAŞVURAN KİŞİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI YAZAN KİMLİK FOTOKOPİSİ
 8. İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞTIRMA RUHSATI VEYA TURİZM BELGESİ FOTOKOPİSİ (ASLINI İBRAZ ETMEK KOŞULU İLE)
 9. BAŞVURU SAHİBİNE AİT ADLİ SİCİL KAYDI (SON 6 AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ OLMAK ŞARTI İLE)
 10. SATIŞ BELGESİ BEDELİNİN BANKAYA YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

   

   

   

  NOT: PERAKENDE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ İLE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGESİ ALMAK İSTEYEN KİŞİLER İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ ÜZERİNDE MESAFE UYGUNLUĞUNU GÖSTEREN BİR İBARE OLMAMASI DURUMDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI ALDIKLARI BELEDİYEDEN MESAFE UYGUNLUK YAZISI GETİRMEK ZORUNDADIRLAR.

   

   

  4- NARGİLELİK TÜTÜN MAMÜLÜ SUNUM BELGESİ:

    

  A) İNTERNET ORTAMINDA TAPDK SİTESİNDEN YAPILAN ONLİNE      BAŞVURU ÇIKTISI

  B) BAŞVURAN KİŞİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI YAZAN KİMLİK FOTOKOPİSİ

  C) İŞ YERİ AÇMA ÇALIŞTIRMA RUHSATI VEYA TURİZM BELGESİ FOTOKOPİSİ (ASLINI İBRAZ ETMEK KOŞULU İLE)

  D) BAŞVURU SAHİBİNE AİT ADLİ SİCİL KAYDI (SON 6 AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ OLMAK ŞARTI İLE)

  E) SATIŞ BELGESİ BEDELİNİN BANKAYA YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

   

   

  NOT: NARGİLELİK TÜTÜN SUNUM BELGESİ ALMAK İSTEYEN KİŞİLER İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATININ ÜZERİNDE MESAFE UYGUNLUĞUNU GÖSTEREN BİR İBARE OLMAMASI DURUMDA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI ALDIKLARI BELEDİYEDEN MESAFE UYGUNLUK YAZISI GETİRMEK ZORUNDADIRLAR

   

   

  TÜZEL KİŞİLİK BAŞVURULARI

   
''